Zavarivač TIG postupkom

Strojarstvo i brodogradnja

UVJETI UPISA

  • 18 godina života
  • završenu osnovnu školu
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice TIG postupkom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu materijala za zavarivanje TIG postupkom
  2. Razlikovati, pripremiti i koristiti odgovarajuće alate, uređaje i opremu za TIG postupak zavarivanja
  3. Provoditi poslove zavarivanja TIG postupkom koristeći različite tehnike i položaje zavarivanja
  4. Provoditi periodične preglede uređaja, opreme, alata te ispravnosti plinskih instalacija
  5. Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  6. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite  na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.