Zavarivač MIG-MAG postupkom

Strojarstvo i brodogradnja

UVJETI UPISA

  • završena osnovna škola,
  • liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova za zavarivača/icu MIG-MAG postupkom,
  • 18 godina života

KOMPENTENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke kod zavarivanje MIG-MAG postupkom
  2. Razlikovati simbole zavarivanja i pripremiti spoj za zavarivanje
  3. Razlikovati i koristiti ručne i električne alate za zavarivanje na stručan i siguran način  
  4. Koristiti različite položaje pri MIG-MAG zavarivanju i izvoditi različite vrsta spojeva
  5. Izvršiti vizualni pregled i ocjenu kutnih zavara
  6. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu te koristiti odgovarajuća sredstva osobne zaštite