C1 - napredni stupanj

Njemački jezik – opći

Slušanje

 • Polaznik može pratiti duži razgovor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze nisu jasno iznesene već se podrazumijevaju.
 • Može razumjeti velik broj idiomatskih izraza i kolokvijalizama, te prepoznati promjene stila i registra.
 • Može izvući određenu informaciju čak i iz nekvalitetnih i nejasnih javnih najava, npr. Na kolodvoru, sportskom terenu i sl.
 • Može razumjeti složene tehničke podatke poput uputa za rukovanje ili podrobnih opisa poznatih proizvoda i usluga.
 • Može razumjeti predavanja, izlaganja i izvještaje iz područja svog stručnog ili znanstvenog interesa čak i kad su tematski i lingvistički zahtjevni.
 • Može, bez prevelikih poteškoća, razumjeti filmove u kojima se u velikoj mjeri koriste idiomatski izrazi ili žargon.

Čitanje

 • Polaznik može razumjeti prilično duge zahtjevne tekstove i usmeno ih sažeti.
 • Može čitati složene izvještaje, analize i komentare u kojima se iznose mišljenja, stavovi i međuodnosi.
 • Može izvući informacije, ideje i mišljenja iz visokospecijaliziranih tekstova iz područja vlastite struke, npr. izvješća o istraživanjima.
 • Može razumjeti duge, složene upute, na primjer za korištenje neke nove naprave, čak i kad nisu u vezi s njegovim poslom ili područjem interesa, uz uvjet da ima dovoljno vremena više ih puta pročitati. 
 • Može bez poteškoća čitati suvremena književna djela.
 • Može se u književnom djelu odmaknuti od konkretnog zapleta i shvatiti implicitna značenja, ideje i odnose.
 • Može prepoznati društvenu, političku ili povijesnu pozadinu književnog djela.
 • Može razumjeti sve vrste pisama i dopisa uz povremeno korištenje rječnika.

Govorna interakcija

 • Polaznik može aktivno sudjelovati u živim raspravama izvornih govornika.
 • Može govoriti tečno, ispravno i učinkovito o mnogobrojnim općim, stručnim ili znanstvenim temama.
 • Može se učinkovito i prilagodljivo služiti jezikom u društvenim situacijama, pri čemu se služi osjećajima, aluzijama i humorom.
 • Može izraziti svoje ideje i mišljenja jasno i točno, te može uvjerljivo iznositi složenu argumentaciju i reagirati na nju.

Govorna produkcija

 • Polaznik može jasno i podrobno prezentirati složene sadržaje.
 • Može usmeno sažeti dugačak, zahtjevan tekst.
 • Može dati opširan opis ili prikaz nečega povezujući tematske cjeline, razvijajući pojedina stajališta i završivši odgovarajućim zaključkom.
 • Može iznijeti jasno strukturiran prikaz neke teme iz područja svog osobnog ili stručnog interesa udaljujući se po potrebi od pripremljenog teksta kako bi spontano reagirao na pitanja slušateljstva.

Jezična sposobnost

 • Polaznik se može izražavati tečno i neusiljeno, gotovo bez napora. Samo neka teška i apstraktna tema može otežati prirodni, ujednačeni tijek njegovog izričaja.
 • Može se izražavati jasno i tečno, te dobro strukturirati svoj govor pokazujući da se može služiti odgovarajućim sredstvima kako bi ono što želi reći pretočio u sadržajno i jezično suvisao tekst.
 • Dobro vlada bogatim rječnikom, što mu omogućuje da moguće praznine spremno zaobiđe parafraziranjem; rijetko se primjećuje da mora tražiti pravi izraz ili odustati od toga da kaže baš ono što želi reći.
 • Može dosljedno održavati visok stupanj gramatičke točnosti; pogreške su rijetke i teško se primjećuju.

Pisanje

 • Polaznik se može jasno i čitljivo pismeno izražavati o velikom broju općih ili stručnih tema.
 • Može (npr. u sastavku ili izvještaju) jasno i dobro strukturirano predstaviti složenu temu, posebno ističući najvažnije misli.
 • Može iznijeti svoja gledišta u komentaru na neku temu ili događaj, ističući glavne ideje i potkrepljujući svoje prosudbe detaljnim primjerima.
 • Može prikupiti informacije iz raznih izvora, te ih suvislo povezati u obliku pisanog sažetka.
 • Može u osobnom pismu podrobno opisati doživljaje, osjećaje i događaje.
 • Može napisati formalno ispravno pismo, npr. da bi uložio žalbu ili da bi zauzeo stav za ili protiv nečega.
 • Može pisati tekstove gramatički vrlo ispravno, te prilagoditi svoj rječnik i stil ovisno o primatelju, vrsti teksta i temi.
 • Može odabrati stil kojim će pisati ovisno o primatelju kojem je namijenjen.