B2 - samostalni stupanj

Hrvatski jezik - opći

Slušanje

 • Polaznik može pratiti duži razgovor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze nisu jasno iznesene već se podrazumijevaju
 • Može razumjeti veliki broj idiomatskih izraza i kolokvijalizama, te prepoznati promjene stila i registra
 • Može izvući određenu informaciju čak i iz nekvalitetnih i nejasnih javnih najava, npr. na kolodvoru, sportskom terenu i sl.
 • Može razumjeti složene tehničke podatke poput uputa za rukovanje ili detaljnih opisa poznatih proizvoda i usluga
 • Može razumjeti predavanja, izlaganja i izvještaje iz područja svog stručnog ili znanstvenog interesa čak i kad su tematski i lingvistički zahtjevni
 • Može, bez prevelikih poteškoća, razumjeti filmove u kojima se u velikoj mjeri koriste idiomatski izrazi ili žargon


Čitanje

 • Polaznik može razumjeti prilično duge zahtjevne tekstove i usmeno ih sažeti.
 • Može čitati složene poslovne izvještaje, analize i komentare u kojima se iznose mišljenja, stavovi i međuodnosi.
 • Može izvući informacije, ideje i mišljenja iz visokospecijaliziranih tekstova iz područja vlastite struke, npr. izvješća o istraživanjima
 • Može razumjeti duge, složene upute, na primjer za korištenje neke nove naprave, čak i kad nisu u vezi s njegovim poslom ili područjem interesa, uz uvjet da ima dovoljno vremena više ih puta pročitati.
 • Može razumjeti sve vrste poslovnih pisama i dopisa uz povremeno korištenje rječnika.


Govorna interakcija

 • Polaznik može aktivno sudjelovati u živim raspravama izvornih govornika.  
 • Može govoriti tečno, ispravno i učinkovito o mnogobrojnim općim, poslovnim, stručnim ili znanstvenim temama.
 • Može se učinkovito i prilagodljivo služiti jezikom  u poslovnim i društvenim situacijama, pri čemu se služi uobičajenim poslovnim formulacijama ali i humorom.  
 • Može na sastancima i u pregovorima izraziti svoje ideje i mišljenja jasno i točno, te može uvjerljivo iznositi složenu argumentaciju i reagirati na nju.


Govorna produkcija

 • Može jasno i podrobno prezentirati složene sadržaje.    
 • Može usmeno sažeti dugačak, zahtjevan tekst, npr. poslovni izvještaj.  
 • Može dati opširan opis ili prikaz poslovne situacije ili problema povezujući tematske cjeline, razvijajući pojedina stajališta i završivši odgovarajućim zaključkom.
 • Može iznijeti jasno strukturiran prikaz neke teme iz područja svog osobnog, poslovnog ili stručnog interesa udaljujući se po potrebi od pripremljenog teksta kako bi spontano reagirao na pitanja slušateljstva.


Jezična sposobnost

 • Polaznik se može izražavati tečno i neusiljeno, gotovo bez napora. Samo neka teška i apstraktna tema može otežati prirodni, ujednačeni tijek njegovog izričaja.
 • Može se izražavati jasno i tečno, te dobro strukturirati svoj govor pokazujući da se može služiti odgovarajućim sredstvima kako bi ono što želi reći pretočio u sadržajno i jezično suvisao tekst.
 • Dobro vlada bogatim općim i poslovnim rječnikom, što mu omogućuje da moguće praznine spremno zaobiđe parafraziranjem; rijetko se primjećuje da mora tražiti pravi izraz ili odustati od toga da kaže baš ono što želi reći.
 • Može dosljedno održavati visok stupanj gramatičke točnosti; pogreške su rijetke i teško se primjećuju.


Pisanje

 • Polaznik se može jasno i čitljivo pismeno izražavati o velikom broju općih, poslovnih ili stručnih tema.
 • Može (npr. u izvještaju ili dopisu) jasno i dobro  strukturirano predstaviti složenu temu, posebno ističući najvažnije misli.
 • Može iznijeti svoja gledišta u komentaru na neku poslovnu temu ili poslovni događaj, ističući glavne ideje i potkrepljujući svoje prosudbe detaljnim primjerima.
 • Može prikupiti informacije iz raznih izvora, te ih suvislo povezati u obliku pisanog sažetka ili izvještaja.
 • Može napisati formalno ispravno pismo, npr. da bi uložio žalbu ili da bi zauzeo stav za ili protiv nečega.
 • Može pisati tekstove gramatički vrlo ispravno, te prilagoditi svoj rječnik i stil ovisno o primatelju, vrsti teksta i temi.
 • Može odabrati stil kojim će pisati ovisno o primatelju kojem je tekst namijenjen.